انجمن ملی سلامت و تغذیه سالم

هیات مدیره

حجت الاسلام فرهاد داوودی

حجت الاسلام فرهاد داوودی

معاون مطالعات راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

امیر مسعود استاد حسین

امیر مسعود استاد حسین

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبردی جبهه فکری انقلاب اسلامی

حامد مسعودیان

حامد مسعودیان

مدیر عامل شرکت پزشکی تجارت تجهیز پارس

حجت الاسلام محمد امین محمدی

حجت الاسلام محمد امین محمدی

مدیر عامل پلتفرم خلاق سلامت مارکتو

حجت الاسلام هادی ولیزاده

حجت الاسلام هادی ولیزاده

مسئول کارگروه سلامت قرارگاه پیشرفت و آبادانی

حامد مسعودیان

حامد مسعودیان

مدیر عامل شرکت پزشکی تجارت تجهیز پارس

حجت الاسلام محمد امین محمدی

حجت الاسلام محمد امین محمدی

مدیر عامل پلتفرم خلاق سلامت مارکتو

امیر مسعود استاد حسین

امیر مسعود استاد حسین

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبردی جبهه فکری انقلاب اسلامی

محمد جواد مسعودی نیا

محمد جواد مسعودی نیا

مدیر کارگروه سلامت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران

حجت الاسلام فرهاد داوودی

حجت الاسلام فرهاد داوودی

معاون مطالعات راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حجت الاسلام هادی ولیزاده

حجت الاسلام هادی ولیزاده

مسئول کارگروه سلامت قرارگاه پیشرفت و آبادانی

علی اصغری

علی اصغری

مشاور کمیسیون سلامت آستان قدس رضوی

علی شجاع

علی شجاع

مدیر عامل مجموعه فرهنگی اقتصادی آفتاب گستر یزد

سعید مهری

سعید مهری

دبیر انجمن های طبی حوزه علمیه قم

محمد ایران نژاد

محمد ایران نژاد

معاون اشتغال شتابدهنده پیشرفت و آبادانی رستا

سعید مهری

سعید مهری

دبیر انجمن های طبی حوزه علمیه قم

علی شجاع

علی شجاع

مدیر عامل مجموعه فرهنگی اقتصادی آفتاب گستر یزد

محمد جواد مسعودی نیا

محمد جواد مسعودی نیا

مدیر کارگروه سلامت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران

علی اصغری

علی اصغری

مشاور کمیسیون سلامت آستان قدس رضوی

محمد ایران نژاد

محمد ایران نژاد

معاون اشتغال شتابدهنده پیشرفت و آبادانی رستا