انجمن ملی سلامت و تغذیه سالم

شورای علمی

شورای علمی انجمن

دکتر رضا منتظر

متخصص طب ایرانی اسلامی

شورای علمی انجمن

دکتر غلامرضا نورمحمدی

مدیر گروه فقه پزشکی و طب اسلامی مرکز تاریخ طب

شورای علمی انجمن

دکتر احسان میرزایی

دبیر انجمن تغذیه استان تهران

شورای علمی انجمن

دکتر رضا تحویلیان

دبیر انجمن تغذیه استان کرمانشاه

شورای علمی انجمن

دکتر سید سعید اسماعیلی صابر

متخصص طب ایرانی اسلامی

شورای علمی انجمن

دکتر علی اصغر زنده دل

متخصص طب ایرانی اسلامی

شورای علمی انجمن ملی سلامت و تغذیه سالم متشکل از 14 نفر از متخصصان و کنش گران نخبگانی حوزه سلامت و تغذیه سالم می باشد.