انجمن ملی سلامت و تغذیه سالم

شورای سیاست گذاری

شورای سیاست گذاری

دکتر نفیسه حسینی یکتا

مدیر دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت

شورای سیاست گذاری

دکتر محمدرضا شمس اردکانی

مدیر کل دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت

شورای سیاست گذاری

سردار عزیز جعفری

فرمانده قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه الله (عج)

شورای سیاست گذاری

دکتر غلامرضا کردافشاری

متخصص طب ایرانی اسلامی

شورای سیاست گذاری

دکتر محمد فصیحی

متخصص طب ایرانی اسلامی

شورای سیاست گذاری

دکتر حمید روشندل

متخصص طب ایرانی اسلامی

شورای سیاست گذاری انجمن ملی سلامت و تغذیه سالم متشکل از 8 نفر از سیاستمداران و کنش گران نخبگانی حوزه سلامت و تغذیه سالم می باشد.