به حول و قوه الهی از ابتدای سال 1400 عملیات بازسازی و ایجاد دفاتر استانی در استان ها آغاز شد که طبق زمان بندی بنا بود که تا انتهای سال همه دفاتر فعال شود اما با توکل بر خدا در حال حاضر در بیش از 80 درصد استان ها دفاتر انجمن شکل گرفته است.

_

استان های فعال

_
[suncode_ir_iranmap_pro map_id="1" width="700" height="700"]